hyra ut skattefritt

Att det råder bostadsbrist i Sverige är ingen nyhet och regeringen ser behov av att vidta omfattande åtgärder för att komma till rätta med problemet. Bostadsbrist innebär nämligen bland annat begränsad rörlighet för dem som arbetar, vilket verkar hämmande på ekonomin som helhet. Den senaste given från regeringen är ett förslag om att det ska vara möjligt att hyra ut en del av en bostad skattefritt i upp till tio år.

Viktigt att använda befintliga bostäder

Regeringen arbetar främst med att undersöka och utreda hur bostadsbyggandet kan öka, till exempel genom nya regleringar kring var och hur olika typer av bostäder får byggas. Samtidigt menar regeringen, med bostadsminister Peter Eriksson i spetsen, att det är viktigt att man också utnyttjar de möjligheter som finns i det befintliga bostadsbeståndet.

Det huvudsakliga förslaget från regeringens sida är att den som gör en tillbyggnad till en bostad, till exempel med en extra ingång, ett extra pentry eller liknande som möjliggör ett extra boende, ska kunna hyra ut denna del av bostaden utan skattskyldighet för hyresintäkten i tio år. Detta innebär en väsentlig förändring jämfört med den nuvarande regleringen som innebär att privatuthyrning är skattefritt med upp till 40 000 kr per år. Att notera att det i den nuvarande skrivningen i förslaget inte finns någon uppgift kring om även bostäder med befintliga utbyggnader kommer att täckas av de nya reglerna.

En ny kultur behövs

Regeringens förslag bygger i huvudsak på en rapport som Statskontoret har tagit fram. I denna presenteras inte bara att privatuthyrningen bör öka. Här finns också en del andra förslag på stödjande regleringar samt förslag på dels hur bostadsägare ska informeras om möjligheten till skattefri uthyrning, dels ska kunna påverkas till att se uthyrning som ett alternativ. Sistnämnda är särskilt intressant. I en undersökning utförd av Statskontoret visar det sig nämligen att 74 procent av de som skulle kunna dra fördel av en ny reglering inte skulle utnyttja möjligheten. En del av de tillfrågade vill helt enkelt inte ha fler boende i sin bostad medan andra känner sig osäkra kring ansvarsfrågor, hur mycket man ska ta betalt för hyran, med mera.

För att regeringens förslag ska ge någon större effekt krävs, enligt Statskontoret, att inställningen till att hyra ut förändras. Det, menar Peter Eriksson, är en utmaning, särskilt som det i Sverige inte finns någon kultur av privatuthyrning under längre tidsperioder. Ett förslag till åtgärd för en ändrad inställning är att arrangera en informationskampanj. Ett annat är att erbjuda mer konkret information om vad som gäller vid uthyrning av en del av en privatbostad. Sistnämnda skulle enligt Statskontoret undanröja en del av den osäkerhet som många känner inför att hyra ut.

Källa: Statskontorets rapport Åtgärder för att öka uthyrningen av privatbostäder – hittas här.