fakta om hypotekslån och bolån

Hypotekslån har funnits i flera tusen år. Det skvallrar till exempel själva ordalydelsen om. Vårt nuvarande ord ”hypotek” kommer nämligen från grekiskans hypotheke som betyder ungefär underlag för lån, eller helt enkelt pant.

Exakt när det första hypotekslånet utfärdades är omöjligt att bestämma, men en inte alltför vågad gissning är att det handlade om en pant i en fastighet eller i ett skepp. I den stund som den första långivaren fick en kredit mot att utfärda ett pantbevis i en säkerhet (till exempel ett skepp eller en bostad) skapades också det första hypotekslånet.


Pantbrevet representerar långivarens rätt

Ett hypotekslån för en villa, ett fritidshus eller en bostadsrätt dras upp i fyra steg, nämligen:
1. Låntagaren anmäler till långivaren att ett köp kommer att ske
2. Långivaren analyserar säkerheten (med fokus på köpeskilling och/eller marknadsvärde) och bestämmer högsta möjliga belåningsgrad
3. Låntagaren gör en pantförskrivning
4. Panten registreras i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

När Lantmäteriet har fått in uppgiften om att en pantförskrivning har skett, samt hur pantbrevet/pantbreven ser ut, är banken ägare till en rätt att ur fastighetens värde få ersättning i det fall låntagaren inte betalar räntor och amorteringar.


Offentliga register

För att ett system med hypotekslån ska fungera, oavsett det gäller fastigheter, skepp, flygplan eller vad det nu kan handla om, krävs ett centralt och offentligt register. Det är nämligen viktigt för både nuvarande och tidigare långivare samt låntagare att veta exakt vilka säkerheter som finns och vilka som äger rätt att ta pant i anspråk. För fastigheter är det i Sverige som nämnts Lantmäteriet som handhar registret. När det gäller skepp och luftfartyg är det i stället Transportstyrelsen som är registermyndighet.


God säkerhet ger låga räntor

Varje säkerhet för ett lån har en viss inbyggd risk. Ju mindre denna risk är, desto lägre pris kan kreditgivaren ta ut för sin utlåning. Just hypotekslån är lån med mycket låg risk, detta eftersom panten ger långivaren rätt att få tillbaka hela eller en del av det utlånade beloppet vid exekutiv auktion (tvångsförsäljning). För privatpersoner finns inget annat lån som kan sägas vara så fördelaktigt med tanke på räntan.

Givetvis finns det skillnader i risk beroende på en fastighets skick och standard i övrigt, dess läge, med mera, men detta påverkar normalt inte räntorna för bottenlånet i någon större utsträckning. Skulle en pant betraktas som mer riskfylld ser kreditgivaren i stället till att skapa en större marginal mellan belåningsgraden och köpeskillingen/marknadsvärdet.


Ordlista för hypotekslån

  • Hypotek – Pant som inte kan överlämnas till borgenär på grund av dess karaktär (fast egendom) eller egenskaper (skepp, flygplan, med mera).
  • Panträtt – Långivarens rätt att ta pant i anspråk för att få ersättning.
  • Pant – Egendom, till exempel en fastighet, som ställs som säkerhet för ett lån eller annan fordran.
  • Pantbrev – Ett dokument som fungerar som ett bevis på att en borgenär har säkerhet i en pant. Idag utfärdas alla pantbrev i digital form (datapantbrev), men för äldre fastigheter kan det fortfarande finnas kvar pantbrev i fysisk form.
  • Pantförskrivning – Den åtgärd som en låntagare måste göra för att upplåta panträtt. För en fastighet handlar det om en underskrift på ett avtal.