Över en miljon villaägare och bostadsrättsinnehavare kommer att få betala betydligt mer för sina boenden de kommande åren. De nya taxeringsvärdena från 2018 kommer nämligen att höjas markant jämfört med siffrorna för 2015 års taxering. Höjningen kommer att ske för både tomträtter och annan mark, med effekten att både fastighetsskatt och tomträttsavgälder för både småhusägare och bostadsrättsägare ökar. Det är i storstäderna som effekterna kan bli mest kännbara, men även småhusägare i glesbygdskommuner kan komma tvingas betala betydligt mer till det offentliga för sitt boende.

Dramatiska ökningar i taxeringsvärden

Taxeringsvärdet för småhus räknas upp var tredje år för att värdet ska spegla den faktiska prisbilden på marknaden. Nästa omtaxering sker inför 2018 och det finns indikationer på att värdena kommer att stiga dramatiskt i hela landet. Enligt en rapport som SCB har tagit fram på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund kommer taxeringsvärdena att vara i genomsnitt 25% högre 2018 jämfört med nuvarande siffror. I Stockholms län kommer värdena till exempel att öka med 33%.

En ökning i taxeringsvärden ger automatiskt till följd att fastighetsskatten ökar. SCB räknar i sina prognoser med att närmare en miljon ägare till småhus kommer att få betala mer i fastighetsskatt från och med 2018. Majoriteten kommer emellertid inte att behöva betala den fulla ökningen, detta eftersom det finns ett tak i fastighetsavgiften. Prognoser för alla län samt listor över de kommuner där effekten av höjningarna blir som störst respektive minst finns att läsa i SCB:s rapport.

Höjda marktaxeringsvärden ger högre markhyra

Det är cirka 50 kommuner som hyr ut mark för småhus. De villaägare som bor i dessa kommuner kommer att drabbas dubbelt av uppräkningen av taxeringsvärdena. Hyran för mark, den så kallade tomträttsavgälden, kopplas nämligen till marktaxeringsvärdet. Med höjningar på upp emot 40% kan effekten på tomträttsavgälden många gånger bli dramatisk.

Som om detta inte vore nog är det ett antal kommuner som inte har gjort justeringar i hyrorna på upp emot tio år som 2017 och 2018 kommer att skriva om hyran med de nya marktaxeringsvärdena som bas. I en del kommuner kan tomträttsavgälden komma att öka med långt över 100%.

Även bostadsrättsinnehavare drabbas

Det är inte bara villaägare som kommer att drabbas av de nya marktaxeringsvärdena. Även bostadsrättsinnehavare, och särskilt de som bor i områden med en hetare bostadsmarknad, kommer att få se sina boendekostnader öka. I Stockholm, för att ta ett exempel, har tomträttsavgälden för bostadsrättsföreningar med fastighet på tomträtt inte justerats sedan 2004. Nu har kommunen aviserat att man har för avsikt att justera tomträttsavgälden för att harmoniera med dagens markvärde. Det kommer att leda till kraftigt ökade kostnader för bostadsrättsföreningarna.